Nokia 8800 Rose Gold Lướt 98%

Nokia 8800 Rose Gold Lướt 98%

Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Khuyến mãi
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
    <tbody>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">TH&Ocirc;NG TIN CHUNG</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Mạng 2G</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">GSM 900 / 1800 / 1900</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Mạng 3G</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">UMTS 2100</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">K&Iacute;CH THƯỚC</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">K&iacute;ch thước</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">109 x 45.6 x 14.6 mm, 65 cc</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Trọng lượng</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">150 g</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">HIỂN THỊ</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Loại</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">M&agrave;n h&igrave;nh OLED, 16 triệu m&agrave;u</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">K&iacute;ch thước</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">240 x 320 pixels, 2.0 inches</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">- Mặt k&iacute;nh chống trầy xướt<br />
            - Cảm biến tự động lật &uacute;p tắt chu&ocirc;ng v&agrave; g&otilde; hiện đồng hồ<br />
            - Wallpapers sống động<br />
            - C&oacute; thể tải wallpapers, screensavers</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">&Acirc;M THANH</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Kiểu chu&ocirc;ng</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">B&aacute;o rung, nhạc chu&ocirc;ng đa &acirc;m sắc, MP3</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Ng&otilde; ra audio 3.5mm</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute;</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">BỘ NHỚ</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Danh bạ</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">1.000 mục, danh bạ h&igrave;nh ảnh</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;c số đ&atilde; gọi</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">20 cuộc gọi đến, 20 cuộc gọi đi, 20 cuộc gọi nhỡ</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">TRUYỀN DỮ LIỆU</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">GPRS</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">EDGE</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Class 10, 236.8 kbps</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Tốc độ 3G</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute;, 384 kbps</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Bluetooth</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute;, v2.0 with A2DP</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">USB</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute;, microUSB OTG</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">M&Aacute;Y ẢNH</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Camera ch&iacute;nh</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, tự động lấy n&eacute;t</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Quay phim</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute;, VGA@15fps</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">ĐẶC ĐIỂM</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">M&agrave;u sắc</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Th&acirc;n m&aacute;y hợp kim th&eacute;p chống v&acirc;n tay, mặt trước &amp; sau &eacute;p da</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Ng&ocirc;n ngữ</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">C&oacute; tiếng Việt, tiếng Anh</span></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">
            <p style="text-align: center;"><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">PIN</span></span></p>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Pin chuẩn</span></span></p>
            </td>
            <td>
            <p><span style="color:#f1c40f;"><span style="font-size:16px;">Pin chuẩn, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U)</span></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
&nbsp;

<p><span style="font-size:16px;">Nokia 8800 Rose Gold cũ&nbsp;m&aacute;y đẹp, cầm chắc tay, cơ trượt khỏe, m&aacute;y thuộc dạng h&agrave;ng trưng b&agrave;y n&ecirc;n c&ograve;n rất mới.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">Nokia 8800&nbsp;Rose Gold&nbsp;đẳng cấp cao, chiếc điện thoại cao cấp sắp ra mắt của Nokia c&oacute; vỏ&nbsp;th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh bằng k&iacute;nh m&agrave;i b&oacute;ng.&nbsp;8800 Rose Gold&nbsp;hỗ trợ mạng 3G v&agrave; c&oacute; camera 3,2 Megapixel.&nbsp;Ngo&agrave;i chất liệu v&agrave; thiết kế nổi bật, chiếc điện thoại n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; một t&iacute;nh năng đặc biệt: Vỗ nhẹ để xem thời gian. Bạn c&oacute; thể vỗ nhẹ v&agrave;o bề mặt bằng th&eacute;p ph&iacute;a trước hai lần v&agrave; một đồng hồ sẽ xuất hiện tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, những h&igrave;nh ảnh nền thay đổi li&ecirc;n tục trong ng&agrave;y mang lại cảm gi&aacute;c th&uacute; vị. Cơ chế xoay để tắt &acirc;m thanh gi&uacute;p bạn tắt &acirc;m b&aacute;o cuộc gọi một c&aacute;ch k&iacute;n đ&aacute;o bằng c&aacute;ch lật &uacute;p m&aacute;y.</span><br />
&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute;&nbsp;dịch vụ sửa chữa nokia 8800&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp, uy t&iacute;n với kinh nghiệm sưu tầm m&aacute;y l&acirc;u năm</span><br />
<span style="font-size:16px;">Cảm nhận thực tế, chiếc m&aacute;y n&agrave;y hiện đại ở d&aacute;ng vẻ, đường n&eacute;t chạm khắc tr&ecirc;n th&acirc;n v&agrave; t&ocirc;ng m&agrave;u độc đ&aacute;o.&nbsp;Về t&iacute;nh năng, đ&acirc;y l&agrave; chiếc điện thoại đơn giản. M&aacute;y hỗ trợ mạng 3G với m&aacute;y ảnh 3,2 Megapixel c&ugrave;ng chế độ tự động lấy n&eacute;t v&agrave; &acirc;m thanh chất lượng cao. M&agrave;n h&igrave;nh OLED hiển thị h&igrave;nh ảnh đẹp</span></p>
 
0942222092

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Chào bạn. 👋 Hãy để lại lời nhắn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.